De Stichting Vrienden van de Sint-Joriskerk beschikt over een ANBI-status. Met het oog hierop hieronder de doelstellingen en aanvullende gegevens van de Stichting.

Algemeen

Naam: Stichting Vrienden van de Sint-Joriskerk te Amersfoort

RSIN: 805777325

Contactgegevens: mw. L. van de Kolk – Schipper, Groenmarkt 19, 3811 CP Amersfoort (T 033 4610441 / vrienden@joriskerkamersfoort.nl)

Doelstelling: De stichting is op 14 mei 1985 opgericht met als doel ‘het bijeenbrengen van gelden ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten van de exploitatie en instandhouding van de Sint-Joriskerk te Amersfoort. De stichting kent zogenaamde ‘Vrienden’ die jaarlijks doneren. Daarnaast ontvangt zij gelden uit nalatenschappen en eenmalige giften. In de afgelopen jaren heeft de stichting zich ingespannen voor de restauratie van de Sint-Joriskerk, daarvoor zijn subsidies en giften ontvangen. In 2011 is de restauratie afgerond met een feestelijke heropening op 8 december 2011. De restauratie is op 22 maart 2012 ‘opgeleverd’.

Beleidsplan

De Stichting: De Stichting Vrienden van de Sint-Joriskerk te Amersfoort is opgericht bij akte op 14 mei 1985 verleden voor mr. J. Prins, destijds notaris te Amersfoort. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41189112. De stichting is aangemerkt als een ANBI-instelling. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het bestuur van de stichting bestaat uitsluitend uit onbezoldigde vrijwilligers.

Doel: De stichting heeft ten doel: het bijeen brengen van gelden ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten van exploitatie en instandhouding van de Sint-Joriskerk te Amersfoort. De stichting zal aan de eigenaresse van de Sint-Joriskerk, de Protestantse Gemeente Amersfoort, nimmer een grotere bijdrage in de kosten van de exploitatie van de kerk verlenen dan het verschil van enerzijds de exploitatiekosten van de Sint-Joriskerk en anderzijds de gemiddelde exploitatiekosten van de overige kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente van Amersfoort.

Middelen: Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: schenkingen, erfstellingen en legaten; subsidies en donaties; de opbrengst van door haar georganiseerde (culturele) manifestaties (welke de aard en het karakter van het kerkgebouw niet zullen mogen aantasten); alle andere verkrijgingen en baten.

Beleidsvoornemens: Het beleid van de stichting is er op gericht de ontvangen donaties zodanig aan te wenden dat het behoud van de Sint-Joriskerk op de lange termijn mogelijk blijft. Dit in samenwerking met de overige stakeholders.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit voorzitter, penningmeester, vertegenwoordiger Protestantse Gemeente Amersfoort en overige leden, te weten:

  • De heer J.W. van Lieshout, voorzitter
  • Mevrouw A.G. van Goor – Oortgijsen, secretaris
  • De heer L. Veldhuizen, penningmeester
  • De heer H. Schoemakers
  • De heer H.G. Schuit
  • Mevrouw L. van de Kolk – Schipper, financiële administratie en notulen vergaderingen

Beloningsbeleid: De bestuursleden genieten geen beloning.

Downloads

Jaarrekening met jaarverslag 2023
Begroting 2024